Сертификати на системи за управление

Сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008

свали pdf (2Mb) 

Сертификат за управление на здравословните и безопасни условия на труд 

свали pdf (2Mb)   

Сертификат за управление на околната среда ISO 14001:2005 

свали pdf (2Mb)   

 

ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО

 

ЗА ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО, ОКОЛНА СРЕДА И ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА

 

 

 

Ръководството на “КОНТРАГЕНТ 35  ЕООД, обявява пред всички заинтересовани страни, своята политика за непрекъснатото подобряване на дейността си за ефикасно функциониране на Интегрираната си система за управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на здравето и безопасността при работа на персонала и заинтересованите страни от ИСУ  на организацията, като  условие за устойчивото и успешното й развитие и утвърждаването й като конкурентен участник на пазара за производство на защитна и комуникационна апаратура за енергетиката и електрически табла; проектиране, строителство и електромонтаж на обекти ниско, средно и високо напрежение в енергетиката и железопътната инфраструктура и изграждане на системи за автоматизация, управление и сигнализация;изграждане и поддържане на осветление в сгради, улици и паркове; търговия с енергетично оборудване , електроматериали и предпазни средства.

 

Нашата стратегическа цел е:

 

реализиране на мисията и визията на организацията за постигане на изискванията и очакванията на всички заинтересовани страни от дейността на организацията !

 

Основа за изпълнението на тази стратегическа цел е нашата система за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасност при работа,  създадена, поддържана и постоянно подобрявана, съгласно изискванията на стандартите  ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018. Съобразно това, ръководството дефинира целите и приоритетите на своята политика, както следва:

 

1.           Внимание към всеки клиент – прецизно уточняване на неговите изисквания и очаквания, гъвкавост при обработка и изпълнение на поръчките и договорите, доставяне на продуктите и услугите в договорените срокове, незабавни действия при всяка рекламация, оценяване на постигнатата степен на удовлетвореност и непрекъснат стремеж към нейното повишаване.

 

2.           Лична ангажираност на ръководството, висока дисциплина и персонална отговорност от всички за постигане на съответствие на всяка дейност с изискванията за качество - чрез съвременна организация и управление на производството и търговската дейност, компетентност и отговорност на персонала, предотвратяване на несъответствията възможно най-рано и своевременно.

 

3.           Ефикасно функционираща интегрирана система чрез, постоянно  подобряване на процесите и дейностите на основата на системния и процесния подход, базиране на решенията на обективна информация и анализ и повишаване на резултатността на планираните цели.

 

4.          Формиране на мислене, основано на риска и планиране и провеждане на мерки за овладяване на рисковете и възможностите, свързани с  контекста и целите по качество, околна среда и здраве и безопасност при работа на организацията чрез идентифициране и оценка на риска за ключовите процеси на системата, аспектите на околната среда и работните места и оценка на ефикасността на проведените мерки за намаляване на рисковете или привеждането им в приемливи граници.

 

5.         Идентифициране на опасностите, определяне и оценяване на рисковете за здравето и безопасността на всяко работно мясти за предотвратяване на заболявания и наранявания и актуализирането им при промяна на вътрешните и външни обстоятелства, свързани с дейността на организацията.

 

6.          Провеждане на непрекъснат обмен на информация с работниците и другите заинтересовани страни  по проблемите на здравето и безопасността при работа чрез консултации и участие във вземането на решения  опасностите и риска от извършваната работа, и значението на изискването за спазване на правилата за безопасна работа.

 

7.         Опазване на околната среда чрез ефективно управление на производствените дейности с цел оптимизиране на използваните ресурси в т.ч. енерго- и водопотреблението и намаляване на генерираните отпадъци.

 

8.         Изпълнение на приложимите законови и други изисквания за продуктите, услугите, околната среда, здравето и безопасността при работа.

 

9.         Взаимноизгодни отношения с нашите партньори – клиенти, доставчици, чрез осигуряване надеждност на изпълнение на договорите за доставките по качество, количество и срокове, с оглед гарантиране на съответствието на нашите продукти и услуги и коректност към нашите клиенти.

 

10.         Участие и съпричастност на работещите при прилагане на процесите на ИСУ.

 

Отговорността за цялостното изпълнение на политиката по качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа и за постигането на целите и овладяване на рисковете е на ръководството.

 

            Същевременно ръководството счита, че хората във фирмата са нейната същност и най-ценен ресурс. Всеки познава изискванията и носи пълна отговорност за качеството на изпълняваните от него дейности, участие в опазване на околната среда и изпълнение на изискванията за предотвратяване и недопускане на инциденти и злополуки в обхвата на служебната му компетентност.

 

              Като Управител на “КОНТРАГЕНТ 35” EООД  изразявам убедеността си, че фирменият персонал осъзнава  смисъла и значението на изискванията за качеството, опазване на околната среда и здравето и безопасността при работа за нашето съществуване и развитие и проявява активност и отговорност по отношение на системата.

 

                                                ДЕКЛАРИРАМ

 

убеденост, воля и готовност и личното си участие и отговорност за изпълнение на обявените в тази декларация политика и цели по качество, околна среда и здраве и безопасност при работа и обявявам Наръчника за Интегрираната система за управление  и процедурите на системата за задължителни за цялота организация.

 

 

 

 

 

 

 

15.04.201 8 г.                                                                 УПРАВИТЕЛ:                                                                                                                                                  (инж.Станчо Пантов)

 

 

 

Новини
25.05.2018
Въведена и се изпълнява политика по защита на личните данни на нашите служители, клиенти, доставчици и подизпълнители
22.03.2018
"Контрагент 35" ЕООД инвестира в закупуването на специализирана техника
23.02.2018
Видео, заснето от кабината на влак, пътуващ от Свиленград до Първомай
Бюлетин
Анкета
© 2008 Контрагент 35. Всички права запазени. | Условия за ползване
Уеб дизайн и изработка на интернет сайт от Студио ИТТИ - Уеб базирани решения