Контрагент 35

Защита на личните данни

Политика за поверителност и защита на личните данни

Контрагент 35 ЕООД зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите, доставчиците и партньорите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни, обработвани при и по повод доставка на материали, извършване на услуга или осъществяване на други дейности, свързани с осъществяване дейността на фирмата.

Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни в „Контрагент 35“ ЕООД („Политика за поверителност“) се основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия уебсайт: www.contragent.com.

Политиката за поверителност е приложима за Вашите лични данни, ако сте физическо лице или представител на юридическо лице, което закупува продукти от нас; ползва предоставена от нас услуга; е наш доставчик на продукт или услуга; е наш подизпълнител; кандидатства за работна позиция при нас.

1. Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни

„Контрагент 35“ ЕООД  е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 833055130, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика.

Можете да се свържете с нас на адреса ни на управление:

6000 Стара Загора;
ул. Войвода Стойно Черногорски 23;
тел. (042) 551-73 факс: (042) 600-129
e-mail: office@contragent.com

2. Какви данни, за какви цели и на какво правно основание обработваме

2.1 В зависимост от конкретните цели и основания „Контрагент 35“ ЕООД  обработва посочените по-долу данни или част от тях, самостоятелно или в комбинация помежду им:

 • три имена, ЕГН, адрес, телефон и/или адрес на електронната поща за връзка с Вас като физическо лице – клиент, доставчик, подизпълнител или кандидат за работа в „Контрагент 35“ ЕООД   
 • три имена, ЕГН, адрес, телефон и/или адрес на електронната поща за връзка с Вас като физическо лице, представител на юридическо лице – клиент, доставчик или подизпълнител на „Контрагент 35“ ЕООД;

2.2. Цели и правни основания за обработване на личните данни:

А) Обработване на данни, което е необходимо за сключване или изпълнение на договор за доставка на стока или услуга. „Контрагент 35“ ЕООД обработва данните Ви за следните цели:

  • Идентифициране на клиент/доставчик/изпълнител при: сключване, изменение и прекратяване на договор за продажба или доставка на стока/ извършване на услуги/ изпълнение на обект;
  • Актуализиране на Вашите лични данни по Ваша заявка за корекция/изменение на данни;

Б) В изпълнение на свои законови задължения, „Контрагент 35“ ЕООД обработва данните Ви за следните цели:

  • Издаване на фактури и на съпътстващи, доказващи извършената доставка/услуга/дейност, документи;
  • За извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи;
  • Съгласуване на проекти;

В) „Контрагент 35“ ЕООД обработва данните Ви и за целите на следните наши легитимни интереси:

  • Предоставяне на оферти за покупка на стоки или предоставяне на услуги в отговор на Ваше запитване;
  • Анализ на клиентска история с оглед определяне на подходяща за Вас оферта при заявено желание за доставка;
  • Искане на оферта от Вас като доставчик или представител на доставчик;
  • Изпращане на куриерска пратка с документи, необходими преди, по време на или след сключване на договор;
  • Изпращане на куриерска пратка със стока;
  • Обслужване и отговор на клиентски оплаквания/запитвания/жалби;
  • Гаранционно и извънгаранционно обслужване;
  • Удостоверяване на Вашите или на юридическото лице, което представлявате, технически, квалификационни или икономически възможности за изпълнение на поръчка/ изпълнение на проект;
  • Удостоверяване на Вашите или на юридическото лице, което представлявате, технически и квалификационни възможности за поддръжка на поднадзорно съоръжение;
  • Удостоверяване на Вашето присъствие и подписване на протоколи при провеждане на изпитания, одобряване, приемане на материали и/или извършени СМР
  • Разглеждане на кандидатурата Ви за заемане на свободна длъжност;

3. Трети лица, които може да получат личните Ви данни:

 • Компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от „Контрагент 35“ ЕООД предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – български съд или съд на друга държава; Национална агенция по приходите; Комисия за защита на потребителите и др.
 • Клиенти и/или Възложители на обществени поръчки, по които Вие сте, или юридическото лице, което представлявате/чийто служител сте, е наш подизпълнител.
 • Наши клиенти, доставчици или възложители, на които ние предоставяме документи, в които вие сте предоставили лични данни, като: референции за добро изпълнение, преводи на документи от чужд език, документи доказващи технически или икономически възможности за изпълнение на поръчка.
 • Транспортни/куриерски фирми с оглед изпълнение на договорните ни отношения- по доставяне документи на хартиен носител и /или закупени стоки. Изпращането на документи или стока става само след изричното Ви съгласие за това;

4. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни

Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

Личните данни, обработвани с цел сключване и изпълнение на договор за доставка на стока и/или предоставяне на Услуга, се съхраняват поне 5 години след края на срока на действие на договора и окончателно уреждане на всички финансови отношения между страните с цел изпълняване на всички гаранционни и следгаранционни условия и защита при евентуални претенции на клиенти във връзка с изпълнение/прекратяване на договор;

Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно –осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, експедиционни бележки и др. се съхраняват поне 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по – дълъг срок.

„Контрагент 35“ ЕООД може да съхранява някои от личните Ви данни и за по-дълъг срок до изтичане на съответната погасителна давност с цел защита при евентуални претенции на клиенти във връзка с изпълнение/прекратяване на договор, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор във връзка с изложеното до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно /арбитражно решение.

5. Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните данни от „Контрагент 35“ ЕООД.

Като наш клиент/доставчик/подизпълнител и по отношение Вашите лични данни имате следните права:

А) да получите достъп до личните Ви данни. Може да поискате от „Контрагент 35“ ЕООД информация дали и за какви цели обработваме Ваши лични данни;

Б) да изискате да се коригират личните Ви данни, когато са неточни или следва да се допълнят с оглед целите на обработка;

В) да изискате да се изтрият личните Ви данни, само в някои от следните случаи:

  • същите не са нужни повече за целите, за които се обработват;
  • оттеглили сте съгласието /възразили сте за тяхната обработка и няма друго основание за обработването им;
  • обработването на данните е признато за незаконно;
  • националното или европейското законодателство изискват това;

Г) да изискате да се ограничи обработването на личните Ви данни в някой от следните случаи:

  • при оспорване точността на личните Ви данни за срока, необходим на „Контрагент 35“ ЕООД да провери точността на данните;
  • установено е неправомерно обработване, но Вие желаете само ограничаване обработката на данните Ви, вместо да бъдат изтрити;
  • желаете личните Ви данни да се съхраняват, въпреки че „Контрагент 35“ ЕООД не се нуждае повече от тях за целите на обработката, тъй като ще ги използвате за установяването, упражняването или защитата на Ваши правни претенции;
  • при отправено от Вас възражение срещу обработването на личните Ви данни за срока на проверката на основателността му;

Д) да поискате пренос на личните ви данни, които ви засягат и които вие сте ни предоставили. Пренос на данни може да бъде извършен само при съществуване на такава техническа възможност.

Е) да възразите пред „Контрагент 35“ ЕООД по всяко време и по Ваши лични причини с оглед конкретната ситуация, срещу обработването лични данни, отнасящи се до Вас, което е основано на необходимостта от изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени, или за които сме посочили, че обработваме за наш легитимен интерес.

"Контрагент 35" ЕООД ще Ви отговори в разумен срок, но не по-дълъг от един месец, дали намира същото за основателно и съответно дали ще прекрати обработването на съответните лични данни за тези цели.

Ж) да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни, когато обработката им се основава на Вашето съгласие

З) да изпратите жалба до Комисията за защита на личните данни в случай, че считате, че правата Ви във връзка с обработването на личните Ви данни са нарушени.

Тази политика е последно осъвременена на 21.05.2018 г.

© 2020 Контрагент 35. Всички права запазени. Studio ITTI - Web design, website development, CMS/ERP systems